Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७६-०१-०८
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७५-०१-०१ देखी २०७६-०१-०८ सम्म आगलागी, पहिरो, चट्याङ्ग, हावा-हुरी, अन्य र अन्य... ४४०७ ४६५ ११ ४२३४ ११७१८ ३४७७ ३७०५ ८३८ ७५६८ ४४५५६८१५४२
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७५-०१-०३ - २०७६-०१-०५ २२ १३ २८ १२ १० २२८९०००
रुकुम पश्चिम २०७५-०१-०३ - २०७५-१२-२५ ४२ १२ १२ २४ १८२ ३३ १९ ७८६२०००
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७५-०१-०३ - २०७६-०१-०१ ४९ १९० १३७ १६ १४ ११ २४११०६००
रुकुम पूर्व २०७५-०१-०५ - २०७५-१२-१६ २३ २६ १८ ४४६६९४४५
ताप्लेजुङ २०७५-०१-०३ - २०७५-१२-२८ ६८ १४० ११ ५२ ११ ४९४४६५००
पाँचथर २०७५-०१-१४ - २०७६-०१-०१ ३० १४ ३९ २५ २० १५८२१०००
इलाम २०७५-०२-०४ - २०७५-१२-१७ ४६ १३ ६२ ३१ ५२७७४९००
झापा २०७५-०१-१० - २०७६-०१-०६ ११९ १० १० ११ २१ २७५ ३४ ९२ २२ ७२ ११५३८७०००
मोरङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७६-०१-०६ २२२ ११ १३ २४ ४०९ ८० ८० ३३ १४६७ १०४११८८००
१० सुनसरी २०७५-०१-०१ - २०७६-०१-०७ १५४ २१ १४ ३५ ३८० ३१ ७६ ५२ ३८ ३४९८७४९००
११ धनकुटा २०७५-०१-०२ - २०७६-०१-०३ २२ ३१ २४ १० ११ १९९८४०३५
१२ तेह्रथुम २०७५-०१-३० - २०७६-०१-०१ ३५ ३८ २३ ११ १२ २८३७५०००
१३ संखुवासभा २०७५-०१-०१ - २०७६-०१-०६ ८५ १० १५ ११८ ४३ ११ २९४९४८००
१४ भोजपुर २०७५-०२-२० - २०७५-१२-२३ ३८ ७६ १६ ४३ ४२४०३७१०
१५ सोलुखुम्वु २०७५-०१-०१ - २०७६-०१-०१ ५२ २२ २४ ११ १५ ६६ १२ २३०६५३००
१६ खोटाङ्ग २०७५-०१-०३ - २०७६-०१-०२ ८७ १०४ ७२ १६ २९ ६७४४७५००
१७ ओखलढुङ्गा २०७५-०१-१२ - २०७६-०१-०५ ३३ ६९ १० २२ ४३ ९१२०४००
१८ उदयपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०१-०३ ७० १० १४ १३ २७ ११२ ३२ ३९ १९ १२६ ६४६०३८००
१९ सप्तरी २०७५-०१-०१ - २०७६-०१-०६ २५० १० १४ २२ ३६ ५८० १८२ १३५ ६२ ५५३ ६३९५४८००
२० सिराहा २०७५-०१-०९ - २०७६-०१-०३ ११३ १४ १६ १६० २६ ६२ २२ १७ २३५५९०००
२१ धनुषा २०७५-०१-०४ - २०७६-०१-०६ ६४ १६ २५ १०० ३० २१ २०७०५३००
२२ महोत्तरी २०७५-०१-०२ - २०७६-०१-०६ ९७ ११ १३ १५७ ३० ३१ २०३८०२००
२३ सर्लाही २०७५-०१-१४ - २०७६-०१-०१ १२९ १४ २४६ ३५ ६३ १९ ४६ ४६३०६७१०
२४ सिन्धुली २०७५-०१-०४ - २०७५-१२-२९ ३६ १० १५ ४५ २२ ३० २१३०९७००
२५ रामेछाप २०७५-०१-०२ - २०७६-०१-०१ ३७ १० १७ ५७ १३ ३७ ११७६४४००
२६ दोलखा २०७५-०१-१२ - २०७५-१२-१७ २५ १७ ४७ १२ १५ २७२७००००
२७ सिन्धुपाल्चोक २०७५-०१-०७ - २०७६-०१-०३ ३० १० ४३ २६ १२ १२ २८४०५०००
२८ काभ्रेपलाञ्चोक २०७५-०१-०१ - २०७५-१२-३० ४६ ५७ १४ १९ ३५ ५३६८५०००
२९ ललितपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०१-०७ ४२ ११ ४६ १० १२०३३३०००
३० भक्तपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०१-०३ ६२ १२ ७३ १२ १८ १० १३८३०८००
३१ काठमाण्डौ २०७५-०१-०४ - २०७६-०१-०७ २१५ २३ २४ ४७ ५१५ २९९ २२ ३०६४२४८१५
३२ नुवाकोट २०७५-०१-१८ - २०७५-१२-२३ ५१ १० १३ २३ ९७ १३ ३८ १२ ९५ ३८२९४०००
३३ रसुवा २०७५-०१-०८ - २०७५-११-०१ २० १३ २४ ३१ ५७ १३ ३३९०९०००
३४ धादिङ्ग २०७५-०२-१४ - २०७६-०१-०७ २७ १२ ११ १४ ४९ २८ २७१ ७८६६८००
३५ मकवानपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०१-०३ ८२ ३३ ३७ ७० ९४ २५ १३ २४ ३८४९१०००
३६ रौतहट २०७५-०१-०१ - २०७६-०१-०२ ८८ ३३५ ५१ ८० २० ८५१ ४६३९९०००
३७ वारा २०७५-०१-०१ - २०७६-०१-०५ १३० १५ १५ ३० १४ १२ ११४८ २४४१ १०७० १२६७ ३९ ७४ १५५६६२५०००
३८ पर्सा २०७५-०१-०२ - २०७६-०१-०६ १०४ १३ १० १० ५३ ५४३ ३१३ १४१ ३१ ६७ ७८२७७०००
३९ चितवन २०७५-०१-०४ - २०७६-०१-०७ ६२ १० १३ २० १४ ३४ ४५४ १२९ २७१ ५७११००००
४० गोर्खा २०७५-०१-११ - २०७५-१२-११ ३६ १० १८ ६८ १५ ११ १८ ६९४२०००
४१ लमजुङ्ग २०७५-०१-१६ - २०७६-०१-०३ ४२ १२ ११ २३ ६० १० २० ५० १२५०५०००
४२ मनाङ्ग २०७५-०६-०५ - २०७५-११-२४ २७५०००००
४३ कास्की २०७५-०१-०१ - २०७५-१२-२६ ७२ १० २० १८ ३८ ९५ १५ १२ ३६ ४२३३२०००
४४ तनहु २०७५-०१-०८ - २०७६-०१-०४ २२ ३० १३ ४१ १०७५०९००
४५ स्याङ्गजा २०७५-०१-३० - २०७६-०१-०२ ४३ १० ४५ १५ १३ १५ १४७०००००
४६ पर्वत २०७५-०१-११ - २०७६-०१-०३ ३४ ४६ १९ १२ २४ १८६८५०००
४७ वागलुङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७६-०१-०७ ५७ १४ १० १५ १३० १४ ८३ २३ १०५ ६२०४७१००
४८ म्याग्दी २०७५-०१-१९ - २०७६-०१-०२ ३८ १२ १४ २० २८ ६६ ११ २० १३ ९२५४२००
४९ मुस्ताङ्ग २०७५-०२-०४ - २०७५-१२-११ १५ १८१ १६३४ ६३२७३०००
५० पाल्पा २०७५-०१-१० - २०७६-०१-०४ ४४ ४८ १२ १५ ४० ९००३०००
५१ रुपन्देही २०७५-०१-०२ - २०७६-०१-०५ ५१ १० ५७ १२ ३१० ३७८९६५००
५२ कपिलवस्तु २०७५-०१-०१ - २०७६-०१-०६ १०८ १७ १५८ ११ ६३ ३६ ३८ ४३८२२०००
५३ अर्घाखाची २०७५-०१-०२ - २०७६-०१-०३ ४१ १२ ५० २५ १५ २० १५२९८०००
५४ गुल्मी २०७५-०१-१० - २०७६-०१-०७ २५ ३५ १८ ३१ २८७००००
५५ सल्यान २०७५-०१-१२ - २०७५-१२-०६ १३ १० १४ १० १२ १४१४७००
५६ रोल्पा २०७५-०१-०७ - २०७६-०१-०५ ७१ ११ १० १७ ८९ ४७ २३ ७८ ३०१७४००१
५७ प्युठान २०७५-०१-०६ - २०७५-१२-०८ ३२ १० १४ २४ ५७ ३४ २१ १२१ १७४९५०००
५८ दाङ्ग २०७५-०१-०१ - २०७६-०१-०५ ११० १० ११ २१ १२७० ६३२ १९०२ ५४५ ३९ ४६ १८ ३६ ९४३३६२५०
५९ वाके २०७५-०१-०३ - २०७५-१२-२८ ५४ ७८ १८ ३० २० ६८८०८८६०
६० वर्दिया २०७५-०१-०४ - २०७६-०१-०५ १२६ १० १९ २४६ ११३ ३९ ३१ २२ २०७२४४३२
६१ सुर्खेत २०७५-०२-२७ - २०७६-०१-०७ ३७ १४ ४३ ३२ १११०१०००
६२ जाजरकोट २०७५-०४-०४ - २०७५-१२-२६ १९ १२ ३३ १० १२ १७ २११६०००
६३ दैलेख २०७५-०१-१८ - २०७६-०१-०५ १७ १० १८ २१ ११ १२२८०००
६४ डोल्पा २०७५-०१-२५ - २०७५-१२-२० २९ ४१ १० १५ ६२७०३००
६५ जुम्ला २०७५-०४-१० - २०७५-११-०१ ९५ ३३७६०००
६६ कालिकोट २०७५-०२-१८ - २०७६-०१-०३ ९६ ३७ २३ ३११९२०००
६७ मुगु २०७५-०१-२० - २०७५-१२-१६ २६ १८ ४०० ४५१८००००
६८ हुम्ला २०७५-०४-०८ - २०७५-११-१८ ४१ ६८ १८ ३० १५ १४ २३२८७३००
६९ वझाङ्ग २०७५-०१-१९ - २०७६-०१-०७ ११ १३ १९ ६८ १५०००००
७० वाजुरा २०७५-०१-०६ - २०७५-११-२१ २० ११ ३१ १० ८० ८०९०००
७१ आछाम २०७५-०१-०२ - २०७६-०१-०५ १४७ २१ ४२ ६३ १८५ १२३ १८ २४ १७२११४७६
७२ डोटी २०७५-०५-१० - २०७५-११-१४ २५००००
७३ कैलाली २०७५-०१-२६ - २०७५-१२-२४ ४२ १३ ३५१ ३२१ १३ २११३९५००
७४ कन्चनपुर २०७५-०१-१० - २०७६-०१-०२ २५ ४० १७ १३ २४२५०००
७५ डडेलधुरा २०७५-०२-१० - २०७५-१२-१४ ३४ १७ २६ ६९ ३३ १२११४८०८
७६ वैतडी २०७५-०७-२५ - २०७५-१२-२३
७७ दार्चुला २०७५-०२-१२ - २०७५-११-१३ १२ ३४ १७ ९०००००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने