Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७८-०६-०७
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७७-०१-०१ देखी २०७८-०६-०७ सम्म पहिरो, चट्याङ्ग, आगलागी, बाढी, जनावर आतङ्क र अन्य... ६०५६ ८३९ १४८ १६७२ ११४१५ ४१८८ २९८० १४३७ ४३५३ ३०६९४६२२०८
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
ताप्लेजुङ २०७७-०१-१९ - २०७८-०५-२० ६३ १३ २० १४६ ८२ १७ ११८८५५०५०
पाँचथर २०७७-०२-०३ - २०७८-०४-०७ ४६ ७५ १३ ३१ १२ ३५७३०४००
इलाम २०७७-०१-०९ - २०७८-०६-०१ ६० ६९ ११ २५ ११ ९५०९५०५०
संखुवासभा २०७७-०१-०१ - २०७८-०५-२६ ७७ ११ १० १६ ८३ १८ ४१ १२ २० २४९०३६००
तेह्रथुम २०७७-०१-०२ - २०७८-०५-२४ ६० ११ ७० ३७ २५ १२ १५७०२४००
धनकुटा २०७७-०१-२४ - २०७८-०६-०१ ७० ८५ १९ ५७ १३ ३३ ३६०९७६००
भोजपुर २०७७-०१-१० - २०७८-०५-२० ९६ १२ १०९ २६ ४२ २२ १८ ३८८४५४००
खोटाङ्ग २०७७-०१-०१ - २०७८-०४-२६ ९८ ११२ २२ ६५ २१ १९ ५३०१७६००
सोलुखुम्वु २०७७-०१-०२ - २०७८-०६-०१ ७१ १२ १६ ७२ १५ २५ १४ ११२०३८५००
१० ओखलढुङ्गा २०७७-०१-१६ - २०७८-०५-२१ ६० १० ६३ १५ २० ५४ १५५३४०००
११ उदयपुर २०७७-०१-०२ - २०७८-०५-२४ १२१ १३ २२ १७० ३७ ६३ ३६ ११२ ७८९३०८००
१२ झापा २०७७-०१-०२ - २०७८-०६-०१ १८० ११ १७ १७ २६ २३१ ८८ ४५ २० ६२ १७२४२९३००
१३ मोरङ्ग २०७७-०१-०४ - २०७८-०६-०४ २५१ ११ १५ २९ २३ ५२ ३३४ ११० ६९ ४९ ७६ १२५३५५३००
१४ सुनसरी २०७७-०१-०२ - २०७८-०६-०४ २३० १२ २१ २० ४१ ३३४ १०६ ७५ ४७ ६४ २७३२०३३००
१५ सप्तरी २०७७-०१-०१ - २०७८-०५-३० १९० १० १४ २२ १७ ३९ ३३९ १०० ९४ ४९ १३८ ५५७४५२५०
१६ सिराहा २०७७-०१-०२ - २०७८-०६-०४ १३४ १० १० १७ १८७ ६८ ५४ २६ २० ३०६४९२००
१७ धनुषा २०७७-०१-०२ - २०७८-०५-२४ १२२ १२ १७ २१ ३८ २१८४ २०७९ ३१ ११ २६ ४२४९२०००
१८ महोत्तरी २०७७-०१-०२ - २०७८-०५-२१ १०८ १० १८ २८ १२४ २५ ४३ १७ १९ ३७८११२००
१९ सर्लाही २०७७-०१-०२ - २०७८-०६-०५ १६२ १४ २३५ ७१ ७६ ३० ५९ ६१६५१४००
२० रौतहट २०७७-०१-०८ - २०७८-०५-२२ १३८ १६ १२ २८ २४३ ७३ १०३ ४० ६१ ५६१५६०००
२१ वारा २०७७-०१-०२ - २०७८-०५-२८ १२१ १४ १८ १५ ३३ ३४९ २७ २३८ ३० २३ ११७३४०८००
२२ पर्सा २०७७-०१-०३ - २०७८-०६-०४ ११८ ३६ १५ ५१ २०८ २७ ५२ ३४ ८४ ३६५०९०००
२३ दोलखा २०७७-०१-२४ - २०७८-०५-१६ ३४ ६४ १३ ३४ ६७ २३३५००००
२४ रामेछाप २०७७-०१-२९ - २०७८-०४-१५ २८ २७ १२ १० ५३ ६९९०५००
२५ सिन्धुली २०७७-०१-०८ - २०७८-०५-१६ ६२ १० १६ १४१ ७८ १६ २९ १८०४२१००
२६ काभ्रेपलाञ्चोक २०७७-०१-०४ - २०७८-०५-२१ ३६ १४ ३६ १० १७ ३९९६००००
२७ सिन्धुपाल्चोक २०७७-०१-२३ - २०७८-०५-१३ ५५ ४४ ३३ ७७ ५९ २५ १३ ३८ २१९ २४ २७० १० ८१ ९४७६०००
२८ रसुवा २०७७-०३-०६ - २०७८-०५-०३ १६ १०००००
२९ नुवाकोट २०७७-०१-०८ - २०७८-०५-२३ ६४ १३ ७४ १३ २४ १९ ५५ ३३६०४०००
३० धादिङ्ग २०७७-०१-२७ - २०७८-०५-२१ २७ १० ३८ ११ १८ ५००००००
३१ चितवन २०७७-०१-०३ - २०७८-०५-२७ ९१ १३ १८ ३८ १५ ५३ १०१ १४ ४० ३३३४०३५२
३२ मकवानपुर २०७७-०१-०२ - २०७८-०५-१८ ११० १२ २७ १८ ४५ १२३ १३ ३७ ३९ १३८ ३७९८८०००
३३ भक्तपुर २०७७-०१-२३ - २०७८-०६-०५ ५४ १४ ६८ १२ १० १४ ३१ २६५०९९००
३४ ललितपुर २०७७-०१-१७ - २०७८-०६-०१ ५६ १४ १९ ६३ १६ १२ ३९ १४ २६३८०९००
३५ काठमाण्डौ २०७७-०१-०४ - २०७८-०६-०४ २०६ ३६ ३१ ६७ ३१४ ७६ २६ २७ ३४ ४०४६३८३४०
३६ गोर्खा २०७७-०१-०५ - २०७८-०५-१६ ३९ ९४ ५१ ११ १५ ४६ ७७४००००
३७ लमजुङ्ग २०७७-०१-०२ - २०७८-०५-२९ ५६ २२ २२ ४४ १५० ७६ ४८ १२ ३५ ५१७५२००
३८ तनहु २०७७-०१-०२ - २०७८-०५-१८ ७० ११ १२ २३ १६ २१ ३७ ९६ २२ ३२ १७ १७०९०२००
३९ कास्की २०७७-०१-०२ - २०७८-०५-२८ १७१ ११ २० २८ १६ ४४ १८९ ४७ ३५ २८ १९५ ३१७७२५००
४० मनाङ्ग २०७७-०४-०३ - २०७८-०३-०१ १० १०
४१ मुस्ताङ्ग २०७७-०३-२३ - २०७८-०३-०६
४२ पर्वत २०७७-०१-०७ - २०७८-०५-१८ ४५ १५ २४ १० ४६ १५ २७ ७७८००००
४३ स्याङ्गजा २०७७-०१-०२ - २०७८-०५-१३ ८१ १३ २१ १८ २५ ९९ ३५ ३३ ७९ १४०३३०००
४४ म्याग्दी २०७७-०१-१६ - २०७८-०५-१४ ३० १६ १७ ३३ १५ २१ ६९ ३७ ४४०००००
४५ वागलुङ्ग २०७७-०१-०२ - २०७८-०६-०६ ९८ ११ २२ ३९ १८ १७ २१ ३८ २२२ २४ १३२ ३० ७८ ५२७००००
४६ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७७-०१-२३ - २०७८-०५-११ ४६ १२ १६ २६ १२ ३८ ७१ १० १४१३६०००
४७ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७७-०१-०५ - २०७८-०५-१२ ११२ १३ १७८ ३४ ४१ २७ ३१ ६३०९८०००
४८ रुपन्देही २०७७-०१-०१ - २०७८-०६-०५ ९४ २० २८ १४३ ४८ ३१ १३ ४८ ९४६११०००
४९ कपिलवस्तु २०७७-०१-०१ - २०७८-०५-१३ ११२ २०९ ३१ ४१ ४८ ३१ ३८२१७७००
५० पाल्पा २०७७-०१-०३ - २०७८-०५-१४ १०८ १५ २४ १८ १३ ३१ १२२ १५ २९ ३४ ७४ २३५०४९९४
५१ अर्घाखाची २०७७-०१-०२ - २०७८-०५-१५ ६० १२ ९० १२ ३१ ३५ ९२ ७४६३९००
५२ गुल्मी २०७७-०१-०२ - २०७८-०६-०६ १०० १२ १२ २४ २३ २२ ४५ १४४ २५ ३० ५६ १७२ १३८९२०००
५३ रुकुम पूर्व २०७७-०२-१४ - २०७८-०५-२३ १४ १६ १५५००००
५४ रोल्पा २०७७-०१-१३ - २०७८-०५-२८ ८८ १४ १२ १४ २६ १२३ २० ५६ २४ १३१ २११५३५९०
५५ प्युठान २०७७-०२-१४ - २०७८-०५-२९ ७१ १२ १६ २४ ८० १२ १९ ३७ १०५ ७२३८८००
५६ दाङ्ग २०७७-०१-२३ - २०७८-०६-०५ ९९ १४ २३ ११ २० १२३ १६ ३९ २३ १०९ ६५३६०६००
५७ वाके २०७७-०१-०१ - २०७८-०५-२३ ७१ १४ १५४ ४३ ५८ २० ४० ५४४३३४५०
५८ वर्दिया २०७७-०१-०२ - २०७८-०५-१३ १२४ ११ १८ २३ ३० २०१ ६० २४ २८ ६५ २६०८५५९२
५९ रुकुम पश्चिम २०७७-०१-०४ - २०७८-०५-२० ४८ १६ १७ ३३ १०४ २० १८ १२ ३१ ६३७७०००
६० सल्यान २०७७-०१-२३ - २०७८-०५-०८ ५५ १४ ७० २३ १५ १६ ४४ ८३६२०००
६१ डोल्पा २०७७-०१-२१ - २०७७-११-१२ ६४३४५००
६२ जुम्ला २०७७-०५-०८ - २०७८-०४-३० २१ ५९ ३२ ५३१ ३१८२४३००
६३ मुगु २०७७-०१-०२ - २०७७-०९-२१ १८६ २५० २७०००००
६४ हुम्ला २०७७-०२-०७ - २०७८-०४-१६ १७ ११५ ७० २८ ८७३३७६०
६५ कालिकोट २०७७-०१-०२ - २०७८-०६-०५ ५१ २३ २४ ४७ १८ २२ ४० ७९ १४ २५ २४ ६६१४०००
६६ जाजरकोट २०७७-०३-१६ - २०७८-०६-०५ २५ ११ १७ १० १५ ३७ ३९ ६५००००
६७ दैलेख २०७७-०१-२८ - २०७८-०५-११ ४३ १० १७ ४२ १३ १५ २२ १०५५०००
६८ सुर्खेत २०७७-०१-२५ - २०७८-०५-२६ ७० १० ११ २१ ८० २४ २७ १९ ३९ ६२४७९३०
६९ वाजुरा २०७७-०१-०२ - २०७८-०६-०५ ७७ ११ १० २१ १२६ १९ ५३ २१ ९१ ४५३४१५०
७० वझाङ्ग २०७७-०१-२३ - २०७८-०५-३१ ३४ ११ १० ६४ १० २२ ५३
७१ डोटी २०७७-०१-०८ - २०७८-०५-१० ३९ ११ १४ २३ ६८ १७ १७३९३००
७२ आछाम २०७७-०१-११ - २०७८-०६-०५ ४० १४ १६ १६ ३२ ६८ २८ ५० १३५६०००
७३ दार्चुला २०७७-०१-०२ - २०७८-०५-२५ ६४ १० १९ १८ १९ ३७ ९३ १० ४० १९२ १२५०००
७४ वैतडी २०७७-०१-११ - २०७८-०६-०५ ४० १३ २१ ५५ १५ १२०००००
७५ डडेलधुरा २०७७-०१-२५ - २०७८-०५-०४ १२ ११ १९
७६ कन्चनपुर २०७७-०१-०२ - २०७८-०६-०४ १३५ १७ २६ २४१ ११० १५ ४९ २१ १५२९००००
७७ कैलाली २०७७-०१-०७ - २०७८-०५-२८ १५२ १३ १० १८ १७५ ४२ २६ ५२ ४० १४२७३९५००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने