Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०८१-०१-१२
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७९-०१-०१ देखी २०८१-०१-१२ सम्म आगलागी, भुकम्प, पहिरो, चट्याङ्ग, जनावर आतङ्क र अन्य... ११४२६ ९८७ ६८ २६९१ ८८९३३ ४२४९१ ३०४४६ २११२ ८००० ८४७२४६१७९२
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
२०८०-०३-१७ - २०८०-०३-१७ १२३७००
ताप्लेजुङ २०७९-०१-०४ - २०८१-०१-०९ १४६ ११ १७ २४ १७६५ २४७ २१७ २५ १२३ १३१५४९५५०
पाँचथर २०७९-०१-१८ - २०८१-०१-१२ १५० १४ १८ २४ ४०७ ३९ ७६ ३४ ११० १११४१४१००
इलाम २०७९-०१-१६ - २०८१-०१-०९ ९७ ९० १२ ४० ११ १२ ९४९७५९००
संखुवासभा २०७९-०१-२२ - २०८१-०१-०१ १३७ १० १९ १६ २४ १६५ ३२ ४३ २१ ११२ ८६९३७०००
तेह्रथुम २०७९-०१-०३ - २०८१-०१-०७ १०३ १२ १८ १२७ १४ ५६ ३८ १९५ ५३७९१८००
धनकुटा २०७९-०१-०५ - २०८१-०१-११ १४३ ११ १९ १२६ ३० ४० ३० ६२ ६३८०७५००
भोजपुर २०७९-०१-०४ - २०८१-०१-११ १४८ १७ १३ ३० १७९ २७ ५६ ३० १२५ ५५८२९९००
खोटाङ्ग २०७९-०१-०२ - २०८१-०१-११ १६३ १७४ २४ ७६ ५९ १७८ १५०९२२७००
१० सोलुखुम्वु २०७९-०१-११ - २०८१-०१-११ १३२ २१ २८ ११५ ११ २९ १९ १३९५८७५००
११ ओखलढुङ्गा २०७९-०१-०५ - २०८१-०१-११ १९० ११ ११ १३९ २० ५१ १८ १८० ८६५०७९४५
१२ उदयपुर २०७९-०१-०६ - २०८१-०१-११ २२५ १६ १४ ३० २६४ ३२ ८२ ६७ ३३८ १८३२३२६००
१३ झापा २०७९-०१-०५ - २०८१-०१-११ ५५१ १५ २४ २८ २६ ५४ ७६४ १३९ ११४ ६२ ६२ ४५१९५८५००
१४ मोरङ्ग २०७९-०१-०६ - २०८१-०१-११ ५४८ १६ ४२ ३२ ७४ ८०४ ११७ ११३ ९८ १११ ३७५६४७६००
१५ सुनसरी २०७९-०१-०२ - २०८१-०१-११ ४४३ १० २९ २५ ५४ ५५५ ८१ १२८ ९२ ३३७ २१४४३८९००
१६ सप्तरी २०७९-०१-०१ - २०८१-०१-११ ३०० १२ २१ ३३ ४६६ ६५ १५४ ८९ १०९ १२१८४६९५०
१७ सिराहा २०७९-०१-०४ - २०८१-०१-११ ३९६ १० १६ १९ २७ ४६ ५०५ ६५ ५७ ४६ ११५ १५७०७९४५०
१८ धनुषा २०७९-०१-०२ - २०८१-०१-११ ३३१ १० ३७ ४६ ४३० ४२ ३१ २५ ३२ १२८१४४९२०
१९ महोत्तरी २०७९-०१-०२ - २०८१-०१-११ १०९ १२ २५ ३७ १३९ १७ २९ १३ ३१ ५५३२३७००
२० सर्लाही २०७९-०१-०३ - २०८१-०१-११ २५३ १६ १७ ३३ ३६० ७२ ६२ ४७ ४९ ८०४१२७००
२१ रौतहट २०७९-०१-०२ - २०८१-०१-११ २६२ १४ १५ ३२ ३५ ६७ ४३३ ८१ १२४ ६२ १४९ २०३९४२४००
२२ वारा २०७९-०१-०२ - २०८१-०१-११ २८५ १० २४ २३ ४७ ४०७ ५७ ५६ ७५ १४६ १०६९६५०००
२३ पर्सा २०७९-०१-०१ - २०८१-०१-११ २१० २० २६ ४६ २८८ २२ ५४ ५० ९४ २६०९०७२५०
२४ दोलखा २०७९-०१-०३ - २०८१-०१-०९ ७४ १० ८९ ४९ २० २०१ ७७९५९०००
२५ रामेछाप २०७९-०३-०८ - २०८१-०१-१० ४२ ५४ २२ ११ १८ १४६७३३००
२६ सिन्धुली २०७९-०१-०२ - २०८१-०१-०९ ६० ११ १६ २५ ८६ ३९ १६ ५६ ५०२७७६००
२७ काभ्रेपलाञ्चोक २०७९-०१-०२ - २०८१-०१-१० ९६ ११ १० १९ १०२ १६ १३ २१ २३९ ६६३८२३५०
२८ सिन्धुपाल्चोक २०७९-०१-०१ - २०८१-०१-१० ९६ १५ १०३ १४ २९ २२ ३५३ ३०३४४५००
२९ रसुवा २०७९-०१-१५ - २०८०-१२-२८ ३३ ११ ३३ १४ ७९५५४००
३० नुवाकोट २०७९-०२-३१ - २०८०-१२-२३ ३६ ३७ १० ८४८६३५००
३१ धादिङ्ग २०७९-०१-१५ - २०८१-०१-११ ७१ १६ २३ १०० ५६ १० २४ १११५८०००
३२ चितवन २०७९-०१-०९ - २०८१-०१-०१ १२० १३ २१ ३३ ३७ ७० १३६ १५ ३८९३२०००
३३ मकवानपुर २०७९-०१-०३ - २०८१-०१-११ १२४ १६ १८ १२ ३० १२९ १७ ३६ २१ १२० ६४२३४१६०
३४ भक्तपुर २०७९-०१-०२ - २०८१-०१-११ ११८ ११ २० ३१ १३१ २३ ३९ १३२६१०५००
३५ ललितपुर २०७९-०१-०५ - २०८१-०१-११ १४१ १४ १५ २९ १४६ १६ १२ १३ २० १४४५४८८५०
३६ काठमाण्डौ २०७९-०१-०४ - २०८१-०१-११ ३९३ १२ १८ ४१ २४ ६५ ४३३ ६६ १४ १८ १४ ५२९३९२१८७
३७ गोर्खा २०७९-०१-१० - २०८१-०१-१० ६० ११ ३० ३४ ११० ५३ २४ १४३५००००
३८ लमजुङ्ग २०७९-०१-०८ - २०८१-०१-०८ ५१ १२ ४७ १२० १३२८००००
३९ तनहु २०७९-०१-१४ - २०८०-१२-२९ ८० १० १३ ११ २४ ८७ १५ १५ २९ १०२६६५००
४० कास्की २०७९-०१-०१ - २०८१-०१-१० २३२ ४६ २७ ७७ १९ १३ ३२ २८४ २७ १६ १९ २७ ४९८०३०००
४१ मनाङ्ग २०७९-०१-२९ - २०८१-०१-०२ १७ १०
४२ मुस्ताङ्ग २०७९-०४-०९ - २०८१-०१-१० ६९ १० १९ १७ ३६ ८६ १९ ३२ ८८ २००६९५०००
४३ पर्वत २०७९-०१-०५ - २०८१-०१-०९ ६४ १२ ५१ २५ ३७३००००
४४ स्याङ्गजा २०७९-०१-०१ - २०८१-०१-११ ७६ १५ २४ ८६ १६ २७ ५२ ८९०९०००
४५ म्याग्दी २०७९-०१-१५ - २०८१-०१-१० १३० ११ ११ १३ २४ १०१ १८ २२ १० ८९ १०२१७०००
४६ वागलुङ्ग २०७९-०१-०६ - २०८१-०१-११ १३९ ११ १२ १९ १४५ २४ ४७ ३९ ९२ ३४२५५०००
४७ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७९-०१-१६ - २०८१-०१-१० ११६ २१ १२ ३३ १२८ १५ १३ २३ २५ ४३९९९०००
४८ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७९-०१-०९ - २०८१-०१-०९ ११६ १२ १६ २२ १८८ २१ ३९ २८ १४ ६१२४१८७५
४९ रुपन्देही २०७९-०१-०१ - २०८१-०१-०९ १७० २७ १४ ४१ ३१४ ४१ ५७ २५ ७२ १२७६७९९५०
५० कपिलवस्तु २०७९-०१-०३ - २०८१-०१-१० २६२ ११ १६ २० ४०७ ६७ ९७ ११८ २०९ ४५१६१७९५
५१ पाल्पा २०७९-०१-०६ - २०८१-०१-१० १०० १२ १२ १३ २५ ९९ १६ १८ २८ ६५ २२४०७०००
५२ अर्घाखाची २०७९-०१-१४ - २०८१-०१-१२ १३४ १० १२ १२ १५३ २८ ५४ ५४ ४८ १५४९५०००
५३ गुल्मी २०७९-०२-११ - २०८१-०१-१० ९२ १४ २१ ११ ३२ १३२ ४१ ४६ १२६ २२५५४५००
५४ रुकुम पूर्व २०७९-०१-१६ - २०८१-०१-०७ ६० ३७० १७४ १८ १९ १६३००४७५
५५ रोल्पा २०७९-०१-०२ - २०८१-०१-१० १९५ १४ १४ २८ १९१ १३२ ७१ ३२ ७० ६४८२८५००
५६ प्युठान २०७९-०१-०१ - २०८१-०१-१० १९६ १३ १६ २० ३६ १८५ ५३ ५२ ६७ १८५ २४६५६६००
५७ दाङ्ग २०७९-०१-०१ - २०८१-०१-१० २६६ १२ २० २० ३७ ५७ ३०८ ५३ ७३ ४७ १९० ९१६७९३००
५८ वाके २०७९-०१-०१ - २०८१-०१-१० १६५ १० १४ २४१ ३८ ५१ २६ १०४ ८०३४३७००
५९ वर्दिया २०७९-०१-०४ - २०८१-०१-१० २५७ १५ २३ ४५ ३८ ८३ ३३९ ६६ ४० ४४ ८८ ३६७१५७६०
६० रुकुम पश्चिम २०७९-०१-०४ - २०८१-०१-१० ६४ २२ ३८ ६० ९० १२५ २१५ ६९ ९९६९ १६५८९ ५२ २४६५३६३८००
६१ सल्यान २०७९-०१-०१ - २०८१-०१-१० ६७ १३ २२ ८० १०५७ १७६ २७ ९२ २८७०२०५०
६२ डोल्पा २०७९-०२-२६ - २०८१-०१-०६ २७ ११ ११ ३४ ६१६००००
६३ जुम्ला २०७९-०१-०९ - २०८०-१२-१८ ४३ ११ २० ११ १० २१ १०९३ ८५२ ३२९ २९० ९८८००००
६४ मुगु २०७९-०५-०२ - २०८०-१२-१७ २१ १० १५ २३९ ९३ १४१
६५ हुम्ला २०७९-०२-१६ - २०८०-१२-२८ २९ ११ १५६ २६ ४० १८१ २०९५८८५०
६६ कालिकोट २०७९-०२-१९ - २०८१-०१-०६ ६७ १३ १४ १६ १४ १० २४ २२९ १४१ १७५ ७५ ९५१००००
६७ जाजरकोट २०७९-०१-०५ - २०८०-१२-२९ ६० ४७ ६० १०७ ६५ १०९ १७४ ६७२३६ २४५०९ ९७७९ ३९७ १०१३२०००
६८ दैलेख २०७९-०१-०३ - २०८१-०१-०९ १०४ ३३ ६२ ९५ २८३ २५४४ ३२ ९० २४६११०००
६९ सुर्खेत २०७९-०१-०६ - २०८१-०१-१० ११९ ११ १९ २०१ ८६ ३९ २९ १२७ ९६४७८२४०
७० वाजुरा २०७९-०१-१० - २०८१-०१-०९ ११४ १५ १८ ३३ २५० ११८ ४६ १७ १८४ १०७७९३५०
७१ वझाङ्ग २०७९-०३-१६ - २०८०-१२-१९ ९७ १८ २२ ४० ३१४ १७९ ६३ ५८ ५०३४६५०
७२ डोटी २०७९-०१-०१ - २०८१-०१-०८ ८२ ११ १२ ३३ ४५ १२८ १९ १९ १० ५५ ६५१४६००
७३ आछाम २०७९-०१-०१ - २०८१-०१-०४ १२६ १० २३ ३३ २७ ३९ ६६ १७५ ६० १४ ४६ १६२७०००
७४ दार्चुला २०७९-०१-०३ - २०८०-१२-०५ ९० १६ ३० १६ ४६ १४९ १८ ४६ ५६१ ९५३०००
७५ वैतडी २०७९-०१-०४ - २०८०-१२-२१ ७० १० १३ २३ ५१ ५९ ४८४२०००
७६ डडेलधुरा २०७९-०२-२० - २०८१-०१-०१ ४९ १७ ५९ ११ ३८ १५००००
७७ कन्चनपुर २०७९-०१-०१ - २०८१-०१-०९ १८९ १२ १४ २४ ३८ २३२ २६ १२ ५५ ५४ ३६९७१४००
७८ कैलाली २०७९-०१-०२ - २०८१-०१-१० २३४ १३ २४ १९ ४३ ३६११ ५१६ ११९ ५२ ६८ १६६५४५९८५
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने
## पहिरो/बाढीबाट भएको क्षतिमा पहिरो/बाढीले प्रभावित गाडी र यात्रुहरु पनि समावेश गरिएको छ।