Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७६-०८-२५
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७५-०१-०१ देखी २०७६-०८-२५ सम्म पहिरो, चट्याङ्ग, आगलागी, बाढी, जनावर आतङ्क र अन्य... ७१७८ ८०९ ५० ५०२१ ३१५५४ ८५१६ ६५४१ १६७५ २५८७ ८१०५२८८५११
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
ताप्लेजुङ २०७५-०१-०३ - २०७६-०८-२२ ९८ १२ १७९ २१ ६६ ११ ५९४९६५००
पाँचथर २०७५-०१-१४ - २०७६-०८-१६ ५४ १५ ७१ १० ४२ १३ ३६५९५०००
इलाम २०७५-०२-०४ - २०७६-०८-२३ ८४ १० १८ ९९ १२ ४४ १० १८ ११८९९९९००
संखुवासभा २०७५-०१-०१ - २०७६-०८-१४ १६९ १० १४ २४ २५० ४९ ६३ १७ ४८ ६५३१८३४९
तेह्रथुम २०७५-०१-३० - २०७६-०८-१५ ५२ ५३ ३० १५ २१ ३५३७९०००
धनकुटा २०७५-०१-०२ - २०७६-०८-२० ६० ११ १७३ ८७ ७२ १२ ३२४९६२३५
भोजपुर २०७५-०२-२० - २०७६-०८-१६ ९७ २०३ ७२ ५७ २८ २२ ६०२८६४१०
खोटाङ्ग २०७५-०१-०३ - २०७६-०८-१० १२३ १० १९ २९ ११७१ ६७२ ४५२ ४४ ५९ ३४२४७५२९०
सोलुखुम्वु २०७५-०१-०१ - २०७६-०८-१२ १०१ २८ ३१ २२ ३० ११३ २६ ८३५९४३००
१० ओखलढुङ्गा २०७५-०१-१२ - २०७६-०८-२३ ६५ १३ ११ १०२ १८ ३४ १० ४१ १६०९०४००
११ उदयपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०८-२३ १३५ १५ २० १७ ३७ १२९२ ७४४ ४७९ ३२ ३७ ११५७५८८००
१२ झापा २०७५-०१-१० - २०७६-०८-२२ २०० ११ २० १८ १७ ३५ ५४६ ५१ १२४ ३४ २९ २२६८४६०००
१३ मोरङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७६-०८-२३ ३५२ १५ २४ १९ २४ ४३ २९१२ १९२६ ५३४ २६६ ५७ १४२७३३४००
१४ सुनसरी २०७५-०१-०१ - २०७६-०८-२३ २४७ ११ ३२ २३ ५५ ६८८ ६९ १०८ ७२ २८ ३७३५०९९००
१५ सप्तरी २०७५-०१-०१ - २०७६-०८-२२ ३६२ १२ १९ २५ ३४ ५९ ८४९ ३३५ १८९ ९० १३ ४२३४८८०००
१६ सिराहा २०७५-०१-०९ - २०७६-०८-२४ १६४ १५ २१ २९ २४५ ३७ ९६ २४ ४३९६००००
१७ धनुषा २०७५-०१-०४ - २०७६-०८-१९ ११४ १७ १९ २१ ४० २०८ ७१ ५१ १२ ३९५४६१००
१८ महोत्तरी २०७५-०१-०२ - २०७६-०८-२४ १२६ १३ १४ १६ २०५ ५१ ४३ ४०१३९२००
१९ सर्लाही २०७५-०१-१४ - २०७६-०८-२१ १७० १२ १८ २९२ ४५ ८० २६ १६ ५९१९५७१०
२० रौतहट २०७५-०१-०१ - २०७६-०८-१६ १५० १२ १८ १८ १० २८ ६७९ २०६ २३० ३३ ३२ ६०७२७५००
२१ वारा २०७५-०१-०१ - २०७६-०८-१२ १७८ १९ १७ ३६ ६२१ ५४० ११६१ २७३० १११७ १४७४ ५० ७६ १५६८५९६०००
२२ पर्सा २०७५-०१-०२ - २०७६-०८-२२ १५४ १४ २२ २१ १६ ७० ६३२ ३३४ १६८ ३९ ७७ ८७५१७०००
२३ दोलखा २०७५-०१-१२ - २०७६-०८-१७ ५० १४ १३ २७ ११८ १२ ५३ ५६ १८७२२६०००
२४ रामेछाप २०७५-०१-०२ - २०७६-०८-२१ ५८ १० १८ २४० ६० ११८ ११ ३५ ४६०४६४००
२५ सिन्धुली २०७५-०१-०४ - २०७६-०८-१८ ७२ १० १५ १६ १२ २८ १६६ ९९ १४ १२ २५९७९७००
२६ काभ्रेपलाञ्चोक २०७५-०१-०१ - २०७६-०७-२९ ८२ ९५ १९ २९ १४ २३ ६५४२५०००
२७ सिन्धुपाल्चोक २०७५-०१-०७ - २०७६-०८-२२ ५२ १५ २३ ८९ २९ १९ ३८ ४४९०३०००
२८ रसुवा २०७५-०१-०८ - २०७६-०८-१५ ४१ १३ १७ ३६ ४४ ९० २० ९२५५९०००
२९ नुवाकोट २०७५-०१-१८ - २०७६-०८-१८ ७३ ११ १४ २५ ११९ १९ ४२ १८ १२ ४०७६६५००
३० धादिङ्ग २०७५-०२-१४ - २०७६-०८-२० ५४ १५ १३ १७ ८० १४ ३४ १२ १०२२२५४८००
३१ चितवन २०७५-०१-०४ - २०७६-०८-१० ९३ १६ २० ३६ १५ ५१ ४८९ १३६ २७१ ६२१६८०००
३२ मकवानपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०८-१३ १५१ १४ २१ ४६ ६७ ११३ १६९ ४२ २० २८ ५७८१५०००
३३ भक्तपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०८-१९ ९४ १३ १०५ २० २३ १२ २२८२९६००
३४ ललितपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०८-२२ ८० १४ ८५ १२ १४ १६ १४९२६१०००
३५ काठमाण्डौ २०७५-०१-०४ - २०७६-०८-२२ ३२१ १३ ३५ ३२ ६७ ६२४ ३१५ ३५ ११ १२ ३३२५९५७१५
३६ गोर्खा २०७५-०१-११ - २०७६-०८-२० ४८ ११ १९ ८३ १५ २४ १० १७९९२०००
३७ लमजुङ्ग २०७५-०१-१६ - २०७६-०७-०१ ७४ १० १३ २० १३ ३३ १०१ १५ २४ ३६ १८७७५०००
३८ तनहु २०७५-०१-०८ - २०७६-०८-१९ ४२ १० १२ ११ २३ ४९ १६ ११ २८ १७१५५९००
३९ कास्की २०७५-०१-०१ - २०७६-०८-२३ १०० ११ २४ २१ ४५ १२७ २० १४ ११ ४२३३२०००
४० मनाङ्ग २०७५-०६-०५ - २०७६-०७-१७ १० २७५०००००
४१ मुस्ताङ्ग २०७५-०२-०४ - २०७६-०८-१८ २२ १८४ ६६९८६९८०
४२ पर्वत २०७५-०१-११ - २०७६-०६-२६ ५९ ११ ६९ १८ २२ १७ २१९८००००
४३ स्याङ्गजा २०७५-०१-३० - २०७६-०८-२१ ७६ १४ ८९ १६ २९ ३५ ५१ २६६८६०००
४४ म्याग्दी २०७५-०१-१९ - २०७६-०७-१३ ५८ १३ १७ २१ ३० ९० १४ २५ ६१ १३२०४२००
४५ वागलुङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७६-०८-०५ ७९ १२ २१ १५ १५ ३० १५८ १८ ९६ २८ २७ ६९८३९१००
४६ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७५-०१-०३ - २०७६-०८-१३ ४२ १० १७ ५३९ ४५० ५१ ३० १७८८२५००
४७ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७५-०१-०३ - २०७६-०७-३० ७३ १३ २१४ १४० २१ १७ ४१७०५६००
४८ रुपन्देही २०७५-०१-०२ - २०७६-०८-२० १०६ ११ १८ १५८ ५४ २४ २० १९ ६६६४०९५००
४९ कपिलवस्तु २०७५-०१-०१ - २०७६-०८-२२ १७४ १२ २० २५६ १७ १०९ ७६ ३१ १२९७४१०००
५० पाल्पा २०७५-०१-१० - २०७६-०७-२५ ८० ११ १२ २३ १०० ३४ १६ ३० २६ २४२२८७००
५१ अर्घाखाची २०७५-०१-०२ - २०७६-०८-१९ ८३ १२ १९ ११५ २० ५४ ४२ ६० २३२०८०००
५२ गुल्मी २०७५-०१-१० - २०७६-०७-२४ ४५ १८ १३ २२ ५५ १७ २८ ४५ ६४४५०००
५३ रुकुम पूर्व २०७५-०१-०५ - २०७६-०७-०६ ३० ३५ २० ४७१८०४४५
५४ रोल्पा २०७५-०१-०७ - २०७६-०७-१७ १०३ १२ २१ १२ १९ १२१ १३ ६४ २६ १५ ३२४००५०१
५५ प्युठान २०७५-०१-०६ - २०७६-०८-१६ ५८ ११ १४ २१ ३५ ८७ ४४ २९ ३३ २३१३५५००
५६ दाङ्ग २०७५-०१-०१ - २०७६-०८-१९ १७४ २१ १३ ३४ १२७३ ६३६ १९०९ ६२१ ४८ ८३ ३६ ७५ १३२२५५२५०
५७ वाके २०७५-०१-०३ - २०७६-०८-२० ९७ ११ १९२ २६ ९५ १४ १२२०१०८६०
५८ वर्दिया २०७५-०१-०४ - २०७६-०८-२३ २१२ १३ २० १५ ३५ ५८८ ३६९ ६६ १२० १० ४५६९००८२
५९ रुकुम पश्चिम २०७५-०१-०३ - २०७६-०६-०७ ७६ १३ १७ २० ३७ २२७ ५२ १३ १२९६२०००
६० सल्यान २०७५-०१-१२ - २०७६-०८-१० ३१ १३ १५ ४६ १० २८ २७ ५२४३२००
६१ डोल्पा २०७५-०१-२५ - २०७६-०५-२७ ४१ १२ १६ ५८ ११ २० ३७ ९८९९३००
६२ जुम्ला २०७५-०४-१० - २०७६-०८-०८ १५ १० २७ २८७ ९४५५३००
६३ मुगु २०७५-०१-२० - २०७६-०८-२२ १३ ३८ २४ २५० ४६००९०००
६४ हुम्ला २०७५-०४-०८ - २०७६-०८-२१ ४५ ७६ १९ ३० १५ २३५८७३००
६५ कालिकोट २०७५-०२-१८ - २०७६-०८-०९ १९ १३ १०७ ४१ ३२१९२०००
६६ जाजरकोट २०७५-०४-०४ - २०७६-०८-११ २५ १० १६ १० ११ ४४ १० १३ २०० २११६०००
६७ दैलेख २०७५-०१-१८ - २०७६-०७-२७ ३१ १० ११ २१ ३६ २९ १६१८०००
६८ सुर्खेत २०७५-०२-२७ - २०७६-०५-२१ ७४ १० १२ २२ ८६ २७ २२ ३७७९९०००
६९ वाजुरा २०७५-०१-०६ - २०७६-०८-२१ २८ १० १७ १५१ ११ ४८ २०३०९०००
७० वझाङ्ग २०७५-०१-१९ - २०७६-०८-०३ २२ १४ ३७ १५ २००००००
७१ डोटी २०७५-०५-१० - २०७६-०८-०७ १४ १७ २० ५७००००
७२ आछाम २०७५-०१-०२ - २०७६-०६-१८ १६५ ३१ ५० ८१ २२७ १२५ २७ ४७ १७९६५४७६
७३ दार्चुला २०७५-०२-१२ - २०७६-०६-२२ ३९ ११ ६५ १२ ११४ ९०००००
७४ वैतडी २०७५-०७-२५ - २०७६-०५-२१ १४ १५
७५ डडेलधुरा २०७५-०२-१० - २०७६-०८-०१ ४६ ११ १८ २९ १०५ ५६ १३३३४८०८
७६ कन्चनपुर २०७५-०१-१० - २०७६-०८-१२ ६९ १९ १८ ३७ १७२९ १२ २२ २८ १४ ७५३०८००
७७ कैलाली २०७५-०१-२६ - २०७६-०८-१५ ९२ ५८ ५३ १११ ८२५८ ३२६ २४ ३३ ६२ ४४४७४५००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने

>>view all
>>view all