Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७६-०३-०४
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७५-०१-०१ देखी २०७६-०३-०४ सम्म आगलागी, चट्याङ्ग, पहिरो, हावा-हुरी, लेक लाग्नु र अन्य... ५२६६ ५३५ १२ ४५४९ २३७५० ४६२७ ४५१६ ११४६ ७०८ ५८८२३०९०६१
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७५-०१-०३ - २०७६-०२-२६ ३० १० १७ ५२८ ४५० ४६ ३० १५६२२५००
रुकुम पश्चिम २०७५-०१-०३ - २०७६-०२-१३ ४५ १२ १३ २५ १८५ ३५ ९८६२०००
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७५-०१-०३ - २०७६-०२-२९ ५८ ११ १९९ १३७ १८ १६ २७७१०६००
रुकुम पूर्व २०७५-०१-०५ - २०७६-०२-१९ २५ २९ १८ ४४६६९४४५
ताप्लेजुङ २०७५-०१-०३ - २०७६-०३-०२ ७७ १५७ १९ ५६ ५२४४६५००
पाँचथर २०७५-०१-१४ - २०७६-०२-२३ ३९ १५ ५५ ३३ ११ २६३९००००
इलाम २०७५-०२-०४ - २०७६-०२-२८ ५३ १४ ६९ ३४ १०४६८९९००
झापा २०७५-०१-१० - २०७६-०२-२४ १३२ ११ १० ११ २१ २९४ ३९ ९६ २५ १४०९८९०००
मोरङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७६-०२-२८ २४९ १० १४ १३ २७ ४४३ ९१ ८९ ३८ ११३५५५८००
१० सुनसरी २०७५-०१-०१ - २०७६-०२-२६ १७४ २२ १६ ३८ ४१० ४० ८२ ६१ १५ ३५२९७७९००
११ धनकुटा २०७५-०१-०२ - २०७६-०२-२९ २३ ३२ २५ १० २०५८४०३५
१२ तेह्रथुम २०७५-०१-३० - २०७६-०२-२३ ३९ ४२ २४ १२ १५ २९५२५०००
१३ संखुवासभा २०७५-०१-०१ - २०७६-०३-०२ १०८ १२ १७ १७४ ४२ ४८ १० १७ ४२९५९८४९
१४ भोजपुर २०७५-०२-२० - २०७६-०२-२६ ४७ ८६ २४ १० ५०१५३७१०
१५ सोलुखुम्वु २०७५-०१-०१ - २०७६-०२-२८ ६५ २७ ३० १२ १६ ७६ १५ २६१०५३००
१६ खोटाङ्ग २०७५-०१-०३ - २०७६-०२-२१ ९८ १४ २० १२६ ८२ १८ ७२७२३९४०
१७ ओखलढुङ्गा २०७५-०१-१२ - २०७६-०२-१६ ३५ ७१ १० २३ १० ९७१६४००
१८ उदयपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०२-३२ ८५ १० १५ १५ ३० १३८ ४१ ५० २५ २१ ९४५७१८००
१९ सप्तरी २०७५-०१-०१ - २०७६-०३-०२ २८४ १३ १५ २५ ४० ६७३ २२८ १६७ ७३ ४०९८९९४००
२० सिराहा २०७५-०१-०९ - २०७६-०२-२९ १३१ १५ १८ १९७ २९ ७३ २३ २६९८२५००
२१ धनुषा २०७५-०१-०४ - २०७६-०२-२८ ७८ १२ २० ३२ १६९ ६५ ३८ ३०२२३३००
२२ महोत्तरी २०७५-०१-०२ - २०७६-०२-३० १११ ११ १३ १८९ ५० ३७ २६८८९२००
२३ सर्लाही २०७५-०१-१४ - २०७६-०२-२४ १३५ १४ २५३ ३६ ६९ २१ ४८२७१७१०
२४ सिन्धुली २०७५-०१-०४ - २०७६-०२-३१ ४७ ११ १९ ५८ २७ ११ २४०५९७००
२५ रामेछाप २०७५-०१-०२ - २०७६-०२-३१ ४४ १० १७ ६८ १५ १६ ११९०४४००
२६ दोलखा २०७५-०१-१२ - २०७६-०२-२४ २९ ११ २० ५९ १७ १२२९६४०००
२७ सिन्धुपाल्चोक २०७५-०१-०७ - २०७६-०२-१५ ३३ १३ ४६ २६ १३ २८५६५०००
२८ काभ्रेपलाञ्चोक २०७५-०१-०१ - २०७६-०३-०१ ५२ ६२ १४ १९ ५३६८५०००
२९ ललितपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०२-१६ ५१ १३ ५९ १० १४५५२३०००
३० भक्तपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०३-०२ ७१ १२ ८२ १५ १९ १२ १५०७००००
३१ काठमाण्डौ २०७५-०१-०४ - २०७६-०३-०१ २५० २६ २४ ५० ५५० ३०१ २७ १२ ३१४८९४७१५
३२ नुवाकोट २०७५-०१-१८ - २०७६-०३-०१ ५७ ११ १४ २५ १०३ १४ ४० १२ ३८५९४०००
३३ रसुवा २०७५-०१-०८ - २०७६-०२-०४ २३ १३ २५ ३२ ६४ १९ ४२५५९०००
३४ धादिङ्ग २०७५-०२-१४ - २०७६-०२-२६ ३१ १२ १२ १५ ५२ ३० १०३९४८००
३५ मकवानपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०३-०२ १०४ १४ ४० ४७ ८७ १२२ २६ १४ ३९६३१०००
३६ रौतहट २०७५-०१-०१ - २०७६-०३-०२ १०४ १० ६२७ २०५ २०७ २२ ४९८७४०००
३७ वारा २०७५-०१-०१ - २०७६-०२-२५ १५५ १६ १६ ३२ ६२१ ५३८ ११५९ २६९८ १११५ १४५७ ४९ ७४ १५६४२३००००
३८ पर्सा २०७५-०१-०२ - २०७६-०२-२६ ११८ १५ १५ १६ ६४ ५९३ ३३३ १५६ ३३ ७९९९२०००
३९ चितवन २०७५-०१-०४ - २०७६-०२-३२ ७२ १२ १५ २५ १४ ३९ ४७० १३६ २७१ ५९६१००००
४० गोर्खा २०७५-०१-११ - २०७६-०३-०२ ४० १० १८ ७३ १५ १७ ९८९२०००
४१ लमजुङ्ग २०७५-०१-१६ - २०७६-०३-०२ ५१ १२ १३ २५ ६९ १२ २१ ३० १३६७५०००
४२ मनाङ्ग २०७५-०६-०५ - २०७६-०२-०१ २७५०००००
४३ कास्की २०७५-०१-०१ - २०७६-०२-११ ७७ १० २० २० ४० १०१ १७ १२ ४२३३२०००
४४ तनहु २०७५-०१-०८ - २०७६-०२-२९ २९ १६ ३७ १४ ११४५०९००
४५ स्याङ्गजा २०७५-०१-३० - २०७६-०२-२६ ५२ ११ ५८ २२ १८ १० २०४१५०००
४६ पर्वत २०७५-०१-११ - २०७६-०२-२९ ४७ १० ६० १८ १९ १३ २०४९००००
४७ वागलुङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७६-०२-१८ ६४ १५ १० १६ १३८ १४ ८८ २५ ६५१८७१००
४८ म्याग्दी २०७५-०१-१९ - २०७६-०२-११ ४५ १३ १५ २१ ३० ७२ ११ २२ ११४५४२००
४९ मुस्ताङ्ग २०७५-०२-०४ - २०७६-०२-१८ १८ १८३ ६६९८६९८०
५० पाल्पा २०७५-०१-१० - २०७६-०२-२७ ५९ १२ ७५ ३१ १० २२ २०४०३२००
५१ रुपन्देही २०७५-०१-०२ - २०७६-०२-३१ ६७ ११ ८० १३ २१ १० ६०३३५६५००
५२ कपिलवस्तु २०७५-०१-०१ - २०७६-०२-३१ १४० १० १८ २११ १२ ९६ ५७ ५५८९९०००
५३ अर्घाखाची २०७५-०१-०२ - २०७६-०३-०१ ६२ १५ ९६ १७ ४७ ३६ ५६ २०५९३०००
५४ गुल्मी २०७५-०१-१० - २०७६-०१-३० ३० १० ४० २२ ३३७००००
५५ सल्यान २०७५-०१-१२ - २०७६-०२-०७ २७ १३ १३ ४१ २५ १९ ४९७६२००
५६ रोल्पा २०७५-०१-०७ - २०७६-०२-१८ ८० १२ १२ १९ ९९ ५३ २५ ३२०५५५०१
५७ प्युठान २०७५-०१-०६ - २०७६-०३-०१ ३७ १० १४ २४ ६५ ३८ २६ १२ १९५१२०००
५८ दाङ्ग २०७५-०१-०१ - २०७६-०३-०१ १२८ १० ११ २१ १२७१ ६३३ १९०४ ५७३ ४० ७१ ३२ ६६ ११४७५३२५०
५९ वाके २०७५-०१-०३ - २०७६-०२-३१ ७३ १४९ २० ९४ १२ ९४०९४८६०
६० वर्दिया २०७५-०१-०४ - २०७६-०२-३२ १६८ १२ १२ २४ ४६९ २९७ ५२ ११५ ३४२१२५८२
६१ सुर्खेत २०७५-०२-२७ - २०७६-०२-२८ ६६ १० १८ ६४ १० २० १४३२९०००
६२ जाजरकोट २०७५-०४-०४ - २०७६-०२-३२ २० १२ ३४ १० १२ २११६०००
६३ दैलेख २०७५-०१-१८ - २०७६-०२-१० १८ १० १९ २२ १२२८०००
६४ डोल्पा २०७५-०१-२५ - २०७६-०२-२३ ३८ ११ १२ ५५ ११ १६ ३६ ९७४९३००
६५ जुम्ला २०७५-०४-१० - २०७६-०२-२३ १० ११ ३८ ३३७६०००
६६ कालिकोट २०७५-०२-१८ - २०७६-०२-२३ ११ १०१ ४० ३२१९२०००
६७ मुगु २०७५-०१-२० - २०७६-०२-२४ २७ १८ ४५१८००००
६८ हुम्ला २०७५-०४-०८ - २०७६-०३-०१ ४२ ६९ १८ ३० १५ २३२८७३००
६९ वझाङ्ग २०७५-०१-१९ - २०७६-०२-१७ १३ १३ २१ १५०००००
७० वाजुरा २०७५-०१-०६ - २०७६-०२-२८ २१ ११ ३३ १० १३ ८०९०००
७१ आछाम २०७५-०१-०२ - २०७६-०२-१७ १५४ २२ ४४ ६६ १९७ १२३ २६ ३८ १७२११४७६
७२ डोटी २०७५-०५-१० - २०७६-०२-२३ १० १२ २५००००
७३ कैलाली २०७५-०१-२६ - २०७६-०३-०१ ७६ ५७ ४९ १०६ ८२३७ ३२५ २१ ३० ४१ ३९१७४५००
७४ कन्चनपुर २०७५-०१-१० - २०७६-०२-३० ५१ १७ १६ ३३ १७१० २१ २० १३ ६०९२०००
७५ डडेलधुरा २०७५-०२-१० - २०७६-०२-२९ ४३ ११ १८ २९ १०२ ५६ १३२३४८०८
७६ वैतडी २०७५-०७-२५ - २०७६-०२-३२ १० ११
७७ दार्चुला २०७५-०२-१२ - २०७६-०२-२९ १८ ४० ९०००००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने