Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०८१-०४-०७
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७९-०१-०१ देखी २०८१-०४-०७ सम्म आगलागी, पहिरो, चट्याङ्ग, भुकम्प, जनावर आतङ्क र अन्य... १४४५६ ११९९ १२० ३१८१ ९४०१५ ४३३६१ ३१३९० २७१३ ९६७८ ९३६९१४५९४७
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
२०८०-०३-१७ - २०८१-०३-२० १२३७००
ताप्लेजुङ २०७९-०१-०४ - २०८१-०४-०४ २१५ १० १६ २६ ११ ३७ १९०१ २५० २३२ ३० १९१ १४४०३९३३५
पाँचथर २०७९-०१-१८ - २०८१-०३-३१ २०६ १४ २४ ३१ ४७५ ४३ ८१ ३९ ११२ ११३५५४१००
इलाम २०७९-०१-१६ - २०८१-०४-०४ १३२ ११९ १२ ५० १३ २१ १३२०३९६००
संखुवासभा २०७९-०१-२२ - २०८१-०४-०२ १८७ १४ १९ २० १२ ३२ २७० ४१ ५७ २४ १९० १०१२२६९००
तेह्रथुम २०७९-०१-०३ - २०८१-०३-२६ १२३ १२ १८ १३९ १४ ६१ ४२ २३४ ६२९१९३४०
धनकुटा २०७९-०१-०५ - २०८१-०३-२९ १६७ ११ १९ १४३ ३६ ४१ ३२ ६४ ६७७७२५००
भोजपुर २०७९-०१-०४ - २०८१-०४-०३ १८९ २१ १५ ३६ २४८ ३६ ६५ ३६ १२८ ६३९७९१००
खोटाङ्ग २०७९-०१-०२ - २०८१-०३-३१ २०९ १२ २८४ ४१ १०० ८२ २४१ १५८९९२७००
१० सोलुखुम्वु २०७९-०१-११ - २०८१-०४-०३ २०८ १० १० २३ ३१ २०० १५ ४२ १४ ४३ १४५२९०४५५
११ ओखलढुङ्गा २०७९-०१-०५ - २०८१-०३-३१ २५१ १३ १६ २२ १८५ २३ ५८ २० १८२ ८७६०७९४५
१२ उदयपुर २०७९-०१-०६ - २०८१-०४-०१ ३११ १२ १९ २४ ४३ ४४५ ६४ ११९ १२६ ४३५ २३०६२४४००
१३ झापा २०७९-०१-०५ - २०८१-०४-०६ ६५२ १८ ११ २९ ३१ ३१ ६२ ९५३ १७३ ११५ ७१ ६७ ५०४०५९३००
१४ मोरङ्ग २०७९-०१-०६ - २०८१-०४-०५ ६५२ ११ २० ४८ ३९ ८७ ९७३ १७० १३४ ११३ १२४ ४२६६७११००
१५ सुनसरी २०७९-०१-०२ - २०८१-०४-०१ ५३० ११ ३३ ३३ ६६ ७४५ ११५ १४८ ९८ ४०४ ३०६९३७९००
१६ सप्तरी २०७९-०१-०१ - २०८१-०४-०६ ३३५ १५ २७ ४२ ७९१ ७६ २६६ ९५ १३६ १३७१५७९५०
१७ सिराहा २०७९-०१-०४ - २०८१-०४-०२ ४६८ १४ २१ २५ २८ ५३ ६६० १३८ ७९ ५५ ११५ १७७८३२०५०
१८ धनुषा २०७९-०१-०२ - २०८१-०४-०२ ३८० ११ १२ ४० ५२ ४९५ ५३ ३९ ३० ३२ १३९६४४९२०
१९ महोत्तरी २०७९-०१-०२ - २०८१-०३-२८ ११८ १४ २५ ३९ १५१ १८ १२७ १३ ४१ ५८५८८७००
२० सर्लाही २०७९-०१-०३ - २०८१-०४-०३ ३३८ २४ २३ ४७ ५८३ १६९ १५४ ५३ ६३ १३४४९२१७५
२१ रौतहट २०७९-०१-०२ - २०८१-०३-३० ३०३ १५ १६ ३३ ३५ ६८ ५०३ ९१ १४७ ८० १६९ २१८४९१९००
२२ वारा २०७९-०१-०२ - २०८१-०४-०६ ३३९ १० २७ २८ ५५ ४८२ ७७ ६९ ८० १४७ १६०५१७०००
२३ पर्सा २०७९-०१-०१ - २०८१-०३-३२ २४५ २३ २७ ५० ४१८ ३४ ६७ ५९ १४१ २६८०२९८५०
२४ दोलखा २०७९-०१-०३ - २०८१-०३-२६ ८२ १० ११ ९६ ५३ २० २०१ ७९१५९०००
२५ रामेछाप २०७९-०३-०८ - २०८१-०३-२३ ५६ ११ ७१ ११ ३२ २० ६६ १९५०३३००
२६ सिन्धुली २०७९-०१-०२ - २०८१-०३-२६ ८० १२ १६ २५ १०८ ४७ २२ ७९ ६६६१७६००
२७ काभ्रेपलाञ्चोक २०७९-०१-०२ - २०८१-०३-२४ ११२ १३ ११ १० २१ १२१ २२ ३१ २५ २६१ ७२३३२३५०
२८ सिन्धुपाल्चोक २०७९-०१-०१ - २०८१-०४-०४ १२५ १२ २१ १२७ १५ ३२ २४ ३७२ ३४९१७५००
२९ रसुवा २०७९-०१-१५ - २०८१-०४-०५ ५० १३ ४७ १० १७ ८६५५४००
३० नुवाकोट २०७९-०२-३१ - २०८१-०४-०५ ४७ १० ५१ १५ ३० ८९१०३५००
३१ धादिङ्ग २०७९-०१-१५ - २०८१-०३-३१ ९८ १३ १६ २३ ११६ ५७ १२ ३१ १२३५८०००
३२ चितवन २०७९-०१-०९ - २०८१-०४-०२ १४१ ३० १० ४० ४५ ४४ ३९ ८३ १५३ १२ १५ ३९८३२०००
३३ मकवानपुर २०७९-०१-०३ - २०८१-०३-२९ १४६ १२ २० १९ १४ ३३ १४८ २० ३९ २७ १२७ ७९९९९१६०
३४ भक्तपुर २०७९-०१-०२ - २०८१-०४-०५ १३४ १३ २० ३३ १६७ २५ ३९ १३४३३३१००
३५ ललितपुर २०७९-०१-०५ - २०८१-०४-०६ १८९ १० १९ १५ ३४ १८० १७ १२ १४ २२ १५७७८७८५०
३६ काठमाण्डौ २०७९-०१-०४ - २०८१-०४-०६ ४६९ १४ २२ ५१ ३९ ९० ५२९ ७८ १७ २२ १८ ५६२१९७६८७
३७ गोर्खा २०७९-०१-१० - २०८१-०४-०३ ७५ ११ ३१ ३६ १२५ ५७ १४ ३५ १४५०००००
३८ लमजुङ्ग २०७९-०१-०८ - २०८१-०४-०४ ७३ १४ १७ ७७ १३ १५ १२० १४७९४५००
३९ तनहु २०७९-०१-१४ - २०८१-०४-०४ ११८ ११ १५ २२ १४ ३६ १२५ १८ २० १३ ४५ १०६९१५००
४० कास्की २०७९-०१-०१ - २०८१-०४-०५ ३१७ ५१ ३६ ९१ २३ १८ ४१ ४४८ ५० २५ २३ ३६ ५९३९९२५०
४१ मनाङ्ग २०७९-०१-२९ - २०८१-०३-३१ २६ १२ १६
४२ मुस्ताङ्ग २०७९-०४-०९ - २०८१-०३-२२ ८० १२ २० २० ४० ९२ १९ ३२ ८८ २०४६९५०००
४३ पर्वत २०७९-०१-०५ - २०८१-०४-०३ ८७ १४ ९३ १६ १४ ५६ ४४३००००
४४ स्याङ्गजा २०७९-०१-०१ - २०८१-०४-०४ ११६ १० १७ १९ १७ ३६ १४७ १३ २७ ५३ ११७ १३९६९०००
४५ म्याग्दी २०७९-०१-१५ - २०८१-०४-०६ १६३ १३ ११ १४ २५ १४३ २९ ३० १५ १०२ १०८१७०००
४६ वागलुङ्ग २०७९-०१-०६ - २०८१-०३-२८ १५८ ११ १७ १२ २१ १६९ ३० ५२ ४९ १४३ ३६५५५०००
४७ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७९-०१-१६ - २०८१-०४-०१ १४३ २५ १५ ४० २१८ १७ १३ २३ २५ ४४४९९०००
४८ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७९-०१-०९ - २०८१-०४-०५ १४५ १३ २० २८ २९८ २९ ४५ ३३ १५ ६८२०६०७५
४९ रुपन्देही २०७९-०१-०१ - २०८१-०४-०३ २१२ ११ २८ १५ ४३ ३६९ ५७ ६९ ३२ ७५ १९१३४७७५०
५० कपिलवस्तु २०७९-०१-०३ - २०८१-०३-२९ ३०५ १४ १८ २५ ४७९ ७३ १४१ १६१ २२४ ५५२१६७९५
५१ पाल्पा २०७९-०१-०६ - २०८१-०३-२९ १३८ १० १५ १२ १४ २६ १३८ १९ २५ ५० ८२ २५७०९०००
५२ अर्घाखाची २०७९-०१-१४ - २०८१-०३-२६ १७७ १० १३ १३ २०९ ५९ ६० ७३ ७६ १५४९५०००
५३ गुल्मी २०७९-०२-११ - २०८१-०४-०५ १२८ ११ १९ २२ १६ ३८ १७१ २१ ५३ ६३ १५४ २९५५४५००
५४ रुकुम पूर्व २०७९-०१-१६ - २०८१-०४-०३ ७४ १३ ३८० १७७ २० १९ १७४३०४७५
५५ रोल्पा २०७९-०१-०२ - २०८१-०४-०४ २४४ १७ १८ ३५ २३२ १३४ ८४ ७५ ८९ ६९५७८५००
५६ प्युठान २०७९-०१-०१ - २०८१-०४-०५ २८४ १३ १७ २२ ३९ २२७ ९४ ६० ९२ २२५ २७१११६००
५७ दाङ्ग २०७९-०१-०१ - २०८१-०४-०४ ३४० १५ १७ ३२ २१ ४४ ६५ ४२० ६५ ११९ ५४ २३३ १२०१८४०००
५८ वाके २०७९-०१-०१ - २०८१-०४-०३ २२० १७ १४ ३१ ३८५ ४८ ६७ ३७ १३५ ८६३३९२००
५९ वर्दिया २०७९-०१-०४ - २०८१-०४-०१ ३०७ १० १६ २६ ५० ४६ ९६ ४१२ ८२ ४४ ५४ ९६ ३७५४७२६०
६० रुकुम पश्चिम २०७९-०१-०४ - २०८१-०४-०४ ८६ २२ ४१ ६३ ९६ १३१ २२७ १०६ ९९७२ १६५९४ ५३ २४६८३१३८००
६१ सल्यान २०७९-०१-०१ - २०८१-०३-२५ ९९ १४ १० २४ ११३ १०६१ १८७ ३९ १०५ ३५२२२०५०
६२ डोल्पा २०७९-०२-२६ - २०८१-०४-०१ ६२ १२ १३ १४ १० २४ ६५ ९३१२०००
६३ जुम्ला २०७९-०१-०९ - २०८१-०३-३२ ५० ११ २० ११ १० २१ ११०२ ८५४ ३२९ ३५८ ९८८००००
६४ मुगु २०७९-०५-०२ - २०८१-०३-२५ ३८ १३ १८ १७ २५७ ९४ १४२ १४००००
६५ हुम्ला २०७९-०२-१६ - २०८१-०३-२९ ४० १२ १९३ ४२ ४३ १८१ २१४५८८५०
६६ कालिकोट २०७९-०२-१९ - २०८१-०४-०४ १०६ १४ १६ १६ २० १० ३० २८३ १४३ १८५ ११ १३० ९५१००००
६७ जाजरकोट २०७९-०१-०५ - २०८१-०४-०२ ८० ४९ ६० १०९ ७४ ११४ १८८ ६७२६२ २४५१२ ९७८३ ४०१ १०४३२०००
६८ दैलेख २०७९-०१-०३ - २०८१-०३-२४ १४३ ४५ ६६ १११ ३१९ २५४९ ३४ १२ ९६ ३५१६६०००
६९ सुर्खेत २०७९-०१-०६ - २०८१-०३-२४ १८४ ११ १२ २० २५४ ९८ ५१ ४८ १८८ १०४४४३२४०
७० वाजुरा २०७९-०१-१० - २०८१-०४-०३ १४६ १८ १८ ३६ ३१२ १३९ ५३ २२ २५६ १३३६९३५०
७१ वझाङ्ग २०७९-०३-१६ - २०८१-०४-०५ ११७ २१ २७ ४८ ३४२ १८२ ६७ १११ ७०३४६५०
७२ डोटी २०७९-०१-०१ - २०८१-०४-०५ ११८ १२ १४ ३६ ५० १७८ ४५ २७ १४ ७५ १९८२४६००
७३ आछाम २०७९-०१-०१ - २०८१-०३-२६ १५० ११ २३ ३४ ३२ ४३ ७५ १९९ ७० १७ १० ५२ १७२७०००
७४ दार्चुला २०७९-०१-०३ - २०८१-०४-०४ ११२ १० १९ ३२ २१ ५३ १७१ २२ ४७ ६०१ १९५३०००
७५ वैतडी २०७९-०१-०४ - २०८१-०४-०३ ८८ १३ २० ३३ १७२ ६५ ५३२७०००
७६ डडेलधुरा २०७९-०२-२० - २०८१-०४-०६ ७४ १० १९ १०९ २१ १७ ५५ १५००००
७७ कन्चनपुर २०७९-०१-०१ - २०८१-०३-२७ २३७ १५ २१ १६ २९ ४५ ३९७ ३३ १८ ६४ १११ ५३८०८६५०
७८ कैलाली २०७९-०१-०२ - २०८१-०४-०६ ३०७ १३ १० २३ ३० २९ ५९ ३७२३ ५३९ १२४ ६४ ८५ २०६६१३९८५
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने
## पहिरो/बाढीबाट भएको क्षतिमा पहिरो/बाढीले प्रभावित गाडी र यात्रुहरु पनि समावेश गरिएको छ।