Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७९-०३-१४
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७७-०१-०१ देखी २०७९-०३-१४ सम्म पहिरो, आगलागी, चट्याङ्ग, बाढी, जनावर आतङ्क र अन्य... ९००२ ११८६ १७९ ३१५८ १६२५७ ५४७१ ४३०७ २०४८ ६२०४ ५२५२६९७५००
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
ताप्लेजुङ २०७७-०१-१९ - २०७९-०३-०६ १०७ १७ २४ २५७ ६३ ११८ १५ ८२ १७१७८७०५०
पाँचथर २०७७-०२-०३ - २०७९-०३-०७ ७३ २१ १४ ३५ १३ २० १४२ १३ ४८ १६ १० ७७७५९३००
इलाम २०७७-०१-०९ - २०७९-०१-२३ ८९ १० १८ १४ ९७ १५ ४२ १३ १२ १२८०२४२५०
संखुवासभा २०७७-०१-०१ - २०७९-०३-०७ १०७ ११ ११ १८ ११० २९ ४८ १६ ४५ ३४५६३१००
तेह्रथुम २०७७-०१-०२ - २०७९-०२-२७ ८५ ११ १५ ९३ १७ ४५ ३२ ३४ ३५८७६९००
धनकुटा २०७७-०१-२४ - २०७९-०२-१९ ९४ १० ११२ ३५ ६२ १९ ३६ ३९९४२६००
भोजपुर २०७७-०१-१० - २०७९-०२-३० १२९ १२ १८ १४५ ३५ ५९ ३० ३९ ५५४३५४००
खोटाङ्ग २०७७-०१-०१ - २०७९-०३-०८ १२८ १० १४९ २६ ९० २६ ४७ ७२१५९२००
सोलुखुम्वु २०७७-०१-०२ - २०७९-०२-२६ १०० १५ २२ १०४ १७ ३७ १० १४ १२१३४५५००
१० ओखलढुङ्गा २०७७-०१-१६ - २०७९-०२-१३ ८५ ११ ८२ २१ २५ १२ ७० २३१४९०००
११ उदयपुर २०७७-०१-०२ - २०७९-०२-२६ १८२ १२ १७ ११ २८ २५२ ५० ९६ ५४ २१२ १४०२६९५३०
१२ झापा २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-१२ २९७ १६ २५ ४० १७ ५७ ३६९ १२२ ७३ ३३ ७२ ३५६७६५७००
१३ मोरङ्ग २०७७-०१-०४ - २०७९-०३-०९ ४०७ १३ १९ ३३ २७ ६० ५१९ १७० १०८ ८२ ११४ २४३४५९३००
१४ सुनसरी २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-१३ ३८९ १८ २४ २७ ३५ ६२ ५२३ १५२ १३२ ७८ १०८ ३५४४५५१००
१५ सप्तरी २०७७-०१-०१ - २०७९-०३-०९ ३१३ १५ २१ २७ ३० ५७ ५३२ १५५ १४१ ८५ १७७ १०८५७८२७०
१६ सिराहा २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-१० २२७ १४ १७ २५ २९६ १०० ७१ ३६ ७७ ५९४३५८००
१७ धनुषा २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-०६ २२९ ११ १६ २५ ४७ ७२ २३१९ २१०७ ३८ २० ३७ १४९१३०५००
१८ महोत्तरी २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-१३ १६३ १२ १३ २५ ३८ २१४ ६२ ५९ २५ २१ ५७८३२८००
१९ सर्लाही २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-०४ २६६ १३ २१ १३ ३४ ४०८ १२४ १०२ ४६ ७७ १०५५६५४००
२० रौतहट २०७७-०१-०८ - २०७९-०३-०८ १९१ १५ २१ २० ४१ ३०४ ९१ १२० ५५ ८८ ६८८५६०००
२१ वारा २०७७-०१-०२ - २०७९-०२-२५ २०१ १८ २१ २२ ४३ ४६७ ५७ २६८ ५१ ३१ १४७४३५९००
२२ पर्सा २०७७-०१-०३ - २०७९-०२-१६ १७७ १२ ४२ २२ ६४ २७० ४६ ५८ ४८ १०५ ६५२७१०००
२३ दोलखा २०७७-०१-२४ - २०७९-०३-०१ ५४ ११ ८३ १४ ५२ १३ ८४ ३६३५८०००
२४ रामेछाप २०७७-०१-२९ - २०७९-०३-०८ ३७ १५९ ८८ ६१ २४ ५९ ३१७१२५००
२५ सिन्धुली २०७७-०१-०८ - २०७९-०२-२० ७९ ११ १८ १८८ ९८ २६ २९ १२ १२९५२३१००
२६ काभ्रेपलाञ्चोक २०७७-०१-०४ - २०७९-०२-०२ ५४ १० १५ २२ ५८ ११ २७ ६८३८००००
२७ सिन्धुपाल्चोक २०७७-०१-२३ - २०७९-०२-२९ ६९ ४९ ३४ ८३ ५९ २६ १५ ४१ २४० ६४ ४९७ १७ ९० १५६२३५००
२८ रसुवा २०७७-०३-०६ - २०७९-०३-१२ २३ १६ १२ १४००००
२९ नुवाकोट २०७७-०१-०८ - २०७९-०३-११ ७६ १४ ८९ १८ २७ २३ ५६ ४३९१००००
३० धादिङ्ग २०७७-०१-२७ - २०७९-०३-०३ ३९ १३ ११ १६ ५१ १९ २१ ९२५००००
३१ चितवन २०७७-०१-०३ - २०७९-०३-०४ १३७ २० १५ ३५ ५३ २४ ७७ १५२ १७ ४४ ४६५४०३५२
३२ मकवानपुर २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-०७ १४३ १७ ३४ २८ ६२ १६० १५ ४२ ४८ १४९ ५०३५७०००
३३ भक्तपुर २०७७-०१-२३ - २०७९-०३-०९ ९० १४ २२ १०७ २६ १२ २० ३५ १०४८७२०००
३४ ललितपुर २०७७-०१-१७ - २०७९-०३-१० ९१ १६ १० २६ १०४ ३० २० ४२ २१ १६०२६६९००
३५ काठमाण्डौ २०७७-०१-०४ - २०७९-०३-१० ३३२ ११ ५९ ५० १०९ ४४७ ११४ ३७ ३८ ९७ ६११९०९६४०
३६ गोर्खा २०७७-०१-०५ - २०७९-०३-०४ ४९ १० ११ १०८ १०९ २४ १५ ४७ ९६४००००
३७ लमजुङ्ग २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-०४ ७६ २६ २३ ४९ १६८ १३८ ७४ १४ ४३ १७५२५२००
३८ तनहु २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-१० १०० १६ १४ ३० २४ ३० ५४ १४३ ३४ ४९ १७ १३८७३२२००
३९ कास्की २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-१२ २१९ १२ १० २२ ३१ २० ५१ २४४ ५५ ४९ ३६ २१४ ८१९९४५००
४० मनाङ्ग २०७७-०४-०३ - २०७९-०१-२९ १३ १६
४१ मुस्ताङ्ग २०७७-०३-२३ - २०७८-११-२१ १३ १७ २१ १५
४२ पर्वत २०७७-०१-०७ - २०७९-०१-०८ ५१ १५ २४ १३ ५२ १७ १० ३२ ८५८००००
४३ स्याङ्गजा २०७७-०१-०२ - २०७९-०२-०४ १०४ १३ २२ २१ ११ ३२ १२० ४० ३८ ८८ १६७८३०००
४४ म्याग्दी २०७७-०१-१६ - २०७९-०३-०७ ४२ १७ १९ ३६ १९ २७ ८४ ११ ३९ ४४०००००
४५ वागलुङ्ग २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-०७ १४२ १३ २२ ४१ १८ २० २६ ४६ २६६ २८ १४५ ४४ १४२ २०२८५०००
४६ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७७-०१-२३ - २०७९-०३-१२ ७५ १६ २३ ३२ १३ ४५ ९८ १३ १० १८९४१०००
४७ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७७-०१-०५ - २०७९-०३-०३ १३५ १५ २२ २०९ ३८ ४५ ५० ३१ ७२९९७५००
४८ रुपन्देही २०७७-०१-०१ - २०७९-०३-०९ १३३ १६ २८ ४४ २०५ ६६ ५२ १६ ५२ १८०३०८०००
४९ कपिलवस्तु २०७७-०१-०१ - २०७९-०३-११ १६७ ११ १३ ७८६ ७८९ १०५४ ५१ ५५ ६९ ४२ ४८५१६४००
५० पाल्पा २०७७-०१-०३ - २०७९-०१-२२ १२० १८ ११ २९ १८ १५ ३३ १३४ १८ ३१ ३६ ८६ २५२०५९९४
५१ अर्घाखाची २०७७-०१-०२ - २०७९-०२-२७ ८६ १३ १७ ११८ १५ ३९ ४४ ११२ २०३९७९००
५२ गुल्मी २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-०९ १२६ १२ १६ २८ २७ ३२ ५९ १८० २९ ३२ ६७ २०९ १७५२६०००
५३ रुकुम पूर्व २०७७-०२-१४ - २०७९-०३-०२ २१ ३६ २० २४४००००
५४ रोल्पा २०७७-०१-१३ - २०७९-०३-१३ १२० १० १७ १४ १७ ३१ १५७ ३१ ६५ ३२ १६२ ३५४३८५९०
५५ प्युठान २०७७-०२-१४ - २०७९-०२-३१ १२१ ११ १९ २० १५ ३५ १२८ १९ २६ ५३ १४६ १४१०४९५०
५६ दाङ्ग २०७७-०१-२३ - २०७९-०२-२५ १४५ १३ १५ २८ ११ १६ २७ १८१ ३३ ५२ ३४ २२२ ८८०९४४००
५७ वाके २०७७-०१-०१ - २०७९-०३-०८ ११९ १२ १८ २१९ ७९ ६९ २८ ५४ ७९०७०९५०
५८ वर्दिया २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-१२ २१२ ११ १५ २६ ३२ १७ ४९ २९७ ११२ ३६ ४३ १०२ ३८७४११८४
५९ रुकुम पश्चिम २०७७-०१-०४ - २०७९-०२-१६ ५५ १० १९ १८ ३७ ११३ २२ १९ १२ ३५ ७१२७०००
६० सल्यान २०७७-०१-२३ - २०७९-०३-१३ ६६ १० ११ १९ ७९ २३ १५ १७ ७४ ८३६२०००
६१ डोल्पा २०७७-०१-२१ - २०७९-०२-२६ ६८३४५००
६२ जुम्ला २०७७-०५-०८ - २०७९-०३-०८ ३७ १३ १३ १५ ७२ ३४ ५८० ३१८२४३००
६३ मुगु २०७७-०१-०२ - २०७८-०९-१७ ११ २०७ २६ २५५ २७०००००
६४ हुम्ला २०७७-०२-०७ - २०७९-०२-२८ २६ १२७ ७२ ३४ २३८३३७६०
६५ कालिकोट २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-१२ ६७ २४ २५ ४९ २६ २५ ५१ ९४ १६ २८ ४७ १३८३४०००
६६ जाजरकोट २०७७-०३-१६ - २०७९-०१-०५ २९ ११ १७ १९ २५ ४९ ४२ ६५००००
६७ दैलेख २०७७-०१-२८ - २०७९-०२-२० ५७ १३ २२ ५४ १८ १८ ३० १४८५०००
६८ सुर्खेत २०७७-०१-२५ - २०७९-०३-०५ १०३ ११ १२ २३ १३९ ५६ ३४ २६ ७० १८५७०४३०
६९ वाजुरा २०७७-०१-०२ - २०७९-०२-३० ११५ १३ १६ १२ २८ १६८ ३४ ६२ २४ २१० १६३८७६५०
७० वझाङ्ग २०७७-०१-२३ - २०७८-१२-२३ ५२ १४ २० ११ २८७ ७६ १७३ ११ ६६ ३००००००
७१ डोटी २०७७-०१-०८ - २०७९-०३-०३ ६८ १८ १० २८ १७ ३६ ५३ १०५ ११ ३३ २४३९३००
७२ आछाम २०७७-०१-११ - २०७९-०३-०१ ७० १० १८ २२ २५ ४७ १०१ १३ ३३ १० ५४ ४३१३०००
७३ दार्चुला २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-१३ ७१ १० १९ १८ २१ ३९ १०३ १० ४५ ४०० १३८०००
७४ वैतडी २०७७-०१-११ - २०७९-०२-२६ ५४ १५ १७ ११ २८ ७६ १० १० १२ ५१ १६५००००
७५ डडेलधुरा २०७७-०१-२५ - २०७९-०३-०७ २४ १० १८ ३३ २२
७६ कन्चनपुर २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-०६ १९२ २४ १९ ४३ ३१० ११९ १८ ८० ४६ २६३८५७००
७७ कैलाली २०७७-०१-०७ - २०७९-०३-१० २४७ ११ १६ २१ १९ ४० २७६ ६२ १०८ ८७ १३० २१७४९९५००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने