Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७६-०५-०८
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७५-०१-०१ देखी २०७६-०५-०८ सम्म पहिरो, चट्याङ्ग, आगलागी, बाढी, हावा-हुरी र अन्य... ६३०४ ७१८ ४९ ४८०८ ३०४९२ ८३१२ ६२७२ १५२६ १६५६ ७६१८९७४२११
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
ताप्लेजुङ २०७५-०१-०३ - २०७६-०५-०६ ८८ १० १६९ २० ५८ ११ ५३६९६५००
पाँचथर २०७५-०१-१४ - २०७६-०४-१० ४९ १५ ६६ ३९ १३ ३३८८५०००
इलाम २०७५-०२-०४ - २०७६-०५-०५ ७८ १० १८ ९३ ४३ १८ ११५५०१९००
संखुवासभा २०७५-०१-०१ - २०७६-०५-०४ १४४ १३ १९ २२५ ४८ ५४ १४ २८ ५३५७४८४९
तेह्रथुम २०७५-०१-३० - २०७६-०४-०८ ४५ ४६ २७ १२ १८ ३३३२५०००
धनकुटा २०७५-०१-०२ - २०७६-०४-२४ ५४ १६५ ८७ ६७ १२ ३०८८४०३५
भोजपुर २०७५-०२-२० - २०७६-०५-०६ ७४ १७८ ६७ ५० १६ ११ ५४५८१५१०
खोटाङ्ग २०७५-०१-०३ - २०७६-०५-०१ ११५ १७ २४ ११६४ ६७२ ४५१ ४३ ५९ ३४१५७१९९०
सोलुखुम्वु २०७५-०१-०१ - २०७६-०४-२४ ७८ २७ ३० १५ २१ ९० १९ ३१२४०३००
१० ओखलढुङ्गा २०७५-०१-१२ - २०७६-०५-०५ ५२ १० १० ८९ १६ २९ १० २९ १४७६६४००
११ उदयपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०५-०१ १०७ १३ १९ १७ ३६ १२२९ ७१० ४६५ २५ २१ ९५३१९८००
१२ झापा २०७५-०१-१० - २०७६-०५-०५ १७५ १० १८ १८ १६ ३४ ५०८ ४७ १०९ २८ २१ २१३५८५०००
१३ मोरङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७६-०५-०५ २९९ १२ २० १६ १५ ३१ २८४० १८९८ ५१७ २६० ५५ १३३०८६४००
१४ सुनसरी २०७५-०१-०१ - २०७६-०५-०७ २०४ २३ २० ४३ ६२८ ५१ ९० ६३ २४ ३५५०९२९००
१५ सप्तरी २०७५-०१-०१ - २०७६-०५-०५ ३१५ १२ १८ २३ ३३ ५६ ७९२ ३१४ १७५ ७८ ४१६१८४०००
१६ सिराहा २०७५-०१-०९ - २०७६-०५-०५ १५३ १४ २१ २८ २२७ ३३ ८६ २४ ३७४५६०००
१७ धनुषा २०७५-०१-०४ - २०७६-०५-०४ ९६ १५ १४ २१ ३५ १८९ ६६ ४५ १० ३४७५५१००
१८ महोत्तरी २०७५-०१-०२ - २०७६-०४-२४ १२० १२ १३ १५ १९८ ५० ४० २९७८९२००
१९ सर्लाही २०७५-०१-१४ - २०७६-०४-२८ १४९ १० १६ २६९ ३७ ७४ २३ ५२३१६७१०
२० रौतहट २०७५-०१-०१ - २०७६-०४-२६ १२४ १२ १८ ११ १७ ६४८ २०५ २१४ २२ ५६०७७०००
२१ वारा २०७५-०१-०१ - २०७६-०५-०१ १६९ १८ १७ ३५ ६२१ ५४० ११६१ २७१९ १११५ १४७२ ४९ ७६ १५६६९५००००
२२ पर्सा २०७५-०१-०२ - २०७६-०५-०६ १३६ १२ २० २० १६ ६९ ६१३ ३३३ १५९ ३६ २० ८२१५७०००
२३ दोलखा २०७५-०१-१२ - २०७६-०५-०७ ४४ १२ १३ २५ ११२ १२ ५० ४८ १८३६३६०००
२४ रामेछाप २०७५-०१-०२ - २०७६-०४-०९ ५४ १० १८ २३४ ६० ११७ ११ ३२ ४५५८६४००
२५ सिन्धुली २०७५-०१-०४ - २०७६-०४-२० ७० १४ १५ १२ २७ १६३ ९८ १४ १२ २४९७९७००
२६ काभ्रेपलाञ्चोक २०७५-०१-०१ - २०७६-०४-२६ ६८ ८१ १८ २६ ११ १७ ६३५९५०००
२७ सिन्धुपाल्चोक २०७५-०१-०७ - २०७६-०४-३२ ४४ १५ ७४ २८ १७ ३५ ४३०२३०००
२८ रसुवा २०७५-०१-०८ - २०७६-०५-०६ ३६ १२ १६ ३२ ४० ८४ २० ४२५५९०००
२९ नुवाकोट २०७५-०१-१८ - २०७६-०५-०६ ६३ ११ १४ २५ १०८ १६ ४० १२ ३८८४९०००
३० धादिङ्ग २०७५-०२-१४ - २०७६-०५-०१ ५० १५ १३ १६ ७६ १३ ३४ १२ १०२११५४८००
३१ चितवन २०७५-०१-०४ - २०७६-०५-०२ ८५ १३ १६ ३३ १४ ४७ ४८१ १३६ २७१ ६२१६८०००
३२ मकवानपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०५-०१ १३७ १३ २० ४४ ६१ १०५ १५५ ४० २० १४ ४४९३३०००
३३ भक्तपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०५-०५ ८५ १३ ९५ १८ २३ १२ १९०२८५००
३४ ललितपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०५-०७ ६८ १३ ७४ ११ १२ १६ १४६१७३०००
३५ काठमाण्डौ २०७५-०१-०४ - २०७६-०५-०५ २७८ १२ २९ २९ ५८ ५७९ ३०५ ३४ १० १२ ३२११४६७१५
३६ गोर्खा २०७५-०१-११ - २०७६-०५-०४ ४३ १० १८ ७६ १५ १९ ११६४२०००
३७ लमजुङ्ग २०७५-०१-१६ - २०७६-०५-०१ ६८ १० १३ २० १३ ३३ ९७ १५ २४ ३२ १८६७५०००
३८ तनहु २०७५-०१-०८ - २०७६-०४-१४ ३६ १७ ४३ १५ ११ २८ १४६५५९००
३९ कास्की २०७५-०१-०१ - २०७६-०४-३२ ९० १० २१ २० ४१ ११७ १८ १२ ११ ४२३३२०००
४० मनाङ्ग २०७५-०६-०५ - २०७६-०३-३० २७५०००००
४१ मुस्ताङ्ग २०७५-०२-०४ - २०७६-०३-२७ १९ १८३ ६६९८६९८०
४२ पर्वत २०७५-०१-११ - २०७६-०५-०४ ५६ ११ ६६ १८ २१ १६ २१३३००००
४३ स्याङ्गजा २०७५-०१-३० - २०७६-०४-२६ ६४ १२ ७४ १५ २७ २७ ४१ २३९६२०००
४४ म्याग्दी २०७५-०१-१९ - २०७६-०५-०३ ५२ १३ १६ २१ ३० ८३ १४ २२ ६१ १३२०४२००
४५ वागलुङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७६-०५-०७ ७३ १२ २० १५ १४ २९ १५२ १७ ९४ २७ २३ ६९४०९१००
४६ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७५-०१-०३ - २०७६-०४-२० ३६ १० १७ ५३४ ४५० ५० ३० १६८८२५००
४७ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७५-०१-०३ - २०७६-०५-०६ ६६ १३ २०७ १३९ २० १७ २९१५५६००
४८ रुपन्देही २०७५-०१-०२ - २०७६-०५-०२ ९१ १५ १४१ ५० २३ १७ ११ ६१७२९४५००
४९ कपिलवस्तु २०७५-०१-०१ - २०७६-०४-२४ १५२ १० १८ २२७ १२ १०४ ६१ ७४४१९०००
५० पाल्पा २०७५-०१-१० - २०७६-०५-०७ ७२ ११ १६ ८७ ३४ १० २६ २२ २१५२८२००
५१ अर्घाखाची २०७५-०१-०२ - २०७६-०५-०५ ७२ १५ १०४ १९ ५० ४१ ५६ २१६९३०००
५२ गुल्मी २०७५-०१-१० - २०७६-०४-२७ ४० १८ १२ १९ ५० १५ २६ ३४ ३४४००००
५३ रुकुम पूर्व २०७५-०१-०५ - २०७६-०४-१९ २६ ३० १८ ४४६६९४४५
५४ रोल्पा २०७५-०१-०७ - २०७६-०४-१५ ९६ १४ १२ १९ ११४ ११ ६१ २६ १५ ३२४००५०१
५५ प्युठान २०७५-०१-०६ - २०७६-०५-०४ ४८ ११ ११ १४ २५ ७३ ४० २८ ३० २०५०५०००
५६ दाङ्ग २०७५-०१-०१ - २०७६-०५-०५ १५६ १९ १२ ३१ १२७३ ६३४ १९०७ ६०३ ४३ ८० ३४ ७४ १२७२०८२५०
५७ वाके २०७५-०१-०३ - २०७६-०४-२३ ८० १७२ २५ ९४ १३ ११६५२०८६०
५८ वर्दिया २०७५-०१-०४ - २०७६-०५-०८ १८६ १० १६ १२ २८ ५५५ ३६६ ६२ ११६ ४०२२६०८२
५९ रुकुम पश्चिम २०७५-०१-०३ - २०७६-०५-०१ ५७ १६ १८ ३४ २०७ ४७ १२ १२९६२०००
६० सल्यान २०७५-०१-१२ - २०७६-०४-२७ ३० १३ १५ ४४ १० २६ १९ ५२४३२००
६१ डोल्पा २०७५-०१-२५ - २०७६-०३-२८ ४० १२ १६ ५८ ११ २० ३७ ९८९९३००
६२ जुम्ला २०७५-०४-१० - २०७६-०२-२३ १० ११ ३८ ३३७६०००
६३ मुगु २०७५-०१-२० - २०७६-०४-३२ ११ ३५ २२ २५० ४५१८००००
६४ हुम्ला २०७५-०४-०८ - २०७६-०४-०९ ४३ ७३ १८ ३० १५ २३२८७३००
६५ कालिकोट २०७५-०२-१८ - २०७६-०४-२६ १८ १०४ ४१ ३२१९२०००
६६ जाजरकोट २०७५-०४-०४ - २०७६-०४-०८ २१ १२ ३५ १० १२ २११६०००
६७ दैलेख २०७५-०१-१८ - २०७६-०५-०१ २४ ११ २० ३१ १६१८०००
६८ सुर्खेत २०७५-०२-२७ - २०७६-०५-०१ ७२ ११ २० ८४ २७ २२ १४३९९०००
६९ वाजुरा २०७५-०१-०६ - २०७६-०५-०६ २६ १० १६ १४९ ११ ४८ २०३०९०००
७० वझाङ्ग २०७५-०१-१९ - २०७६-०४-१० १५ १३ ३२ १५०००००
७१ डोटी २०७५-०५-१० - २०७६-०५-०४ १० १४ १६ २५००००
७२ आछाम २०७५-०१-०२ - २०७६-०५-०४ १६३ २८ ४८ ७६ २२३ १२५ २७ ४६ १७९६५४७६
७३ दार्चुला २०७५-०२-१२ - २०७६-०५-०७ ३२ ५७ ११ १० ९०००००
७४ वैतडी २०७५-०७-२५ - २०७६-०४-०१ १३ १४
७५ डडेलधुरा २०७५-०२-१० - २०७६-०२-२९ ४३ ११ १८ २९ १०२ ५६ १३२३४८०८
७६ कन्चनपुर २०७५-०१-१० - २०७६-०४-३० ५८ १७ १६ ३३ १७१७ २२ २४ १४ ६३४८८००
७७ कैलाली २०७५-०१-२६ - २०७६-०५-०३ ८३ ५८ ५१ १०९ ८२४४ ३२६ २२ ३२ ४७ ३९९२४५००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने